Warunki uczestnictwa

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zawarcie Umowy-Zgłoszenia potwierdza rezerwację i wyraża tym samym zgodę Klienta na postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz zakres świadczeń określonych w Umowie i ofercie. Klient może zawierać umowę bezpośrednio z organizatorem lub w upoważnionych biurach, prowadzących w imieniu Organizatora sprzedaż agencyjną.
 2. Umowę uważa się za zawartą w chwili podpisania jej przez Klienta i wpłacenia pierwszej raty w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości imprezy ( zadatek) – w terminie do 7 dni od otrzymania dokumentów.
 3. Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody jej opiekunów prawnych, w przypadku kolonii/obozów/zimowisk powinna być wypełniona karta kolonijna i dostarczona do Organizatora najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Pozostała część należności za imprezę winna być uiszczona nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 2. Jeżeli umowa zostaje zawarta później niż 10 dni przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnik jest obowiązany zapłacić 100% ceny imprezy w dniu zawarcia Umowy lub w terminie określonym w Umowie. Wpłat należy dokonywać w siedzibach biur prowadzących sprzedaż lub na wskazane na umowie konto.
 3. Brak zapłaty lub niedostarczenie na żądanie Organizatora potwierdzenia dokonania płatności w terminie określonym w umowie oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta.

REALIZACJA UMOWY

 1. Organizator imprezy zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, programie imprezy lub Umowie.
 2. W czasie trwania imprezy Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w programie imprezy lub Umowie. Przedstawiciel Organizatora obecny na imprezie zapewnia Uczestnikom przebieg imprezy zgodnie z programem lub Umową, dba o jakość świadczonych usług, przyjmuje od uczestników reklamacje i podejmuje działania zmierzające do ich wyjaśnienia.
 3. Uczestnik może przenieść wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia i obowiązki na osobę trzecią, jednakże osoba ta musi spełniać warunki umożliwiające udział w imprezie. O przeniesieniu praw i obowiązków Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 4. Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych wykonać przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część programu, to jest obowiązany zapewnić świadczenia zastępcze. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia świadczeń zastępczych, Uczestnikowi przysługuje możliwość żądania obniżenia ceny, albo odstąpienia od Umowy i zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  • działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
 2. W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń przedstawiciela organizatora i osób odpowiedzialnych za realizację programu (w tym kadry, instruktorów, pilotów).
 3. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa, obowiązujących w Polsce i krajach odbywania się imprez..
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i usunięcia Uczestnika z imprezy, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy lub nie przestrzega jej wewnętrznych regulaminów (dotyczy to zwłaszcza imprez dla osób niepełnoletnich). Wszelkie koszty powstałe w takiej sytuacji ponosi Uczestnik lub jego prawni opiekunowie.
 5. Uczestnik jest odpowiedzialny za wyrządzone przez siebie szkody w trakcie trwania imprezy oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznego naprawienia w sposób określony przepisami prawa właściwymi dla miejsca pobytu lub do bezpośredniego pokrycia kosztów napraw z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni.

ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW, ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy (do dnia rozpoczęcia imprezy włącznie) lub przerwania imprezy w wypadku działania siły wyższej, ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika imprezy. Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania imprezy nie później niż na 10 dni przed terminem jej rozpoczęcia w przypadku braku wymaganej liczby uczestników. Zobowiązany jest jednak powiadomić o tym Uczestnika i zaproponować imprezę zastępczą.
  W takim przypadku Uczestnik powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji zgłosić w formie pisemnej Organizatorowi, czy:

  • odstępuje od Umowy i wybiera udział w zaproponowanej imprezie zastępczej,
  • odstępuje od umowy za zwrotem wniesionych opłat.

REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu rezygnacji (pisemnego oświadczenia) do biura Organizatora, najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy, lub następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności określonych Umową.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (brak odpowiednich dokumentów, niedotrzymanie terminów płatności, choroba, nagłe wypadki itp.).
  • zadatek nie podlega zwrotowi, ale w uzasadnionych przypadkach Organizator może zaliczyć tę kwotę na poczet własnej imprezy w innym terminie.
  • pozostała wpłacona kwota może zostać zwrócona, po uprzednim pisemnym wniosku o jej zwrot. Organizator rozpatruje każdy wniosek indywidualnie.
  • Organizator dokonuje potrąceń 90% ceny imprezy w przypadku niestawienia się na miejsce zbiórki w dniu rozpoczęcia imprezy.

REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie po nienależytym wykonaniu, albo niewykonaniu usługi zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora). Reklamacja w formie pisemnej powinna być złożona w ciągu 10 dni od zakończenia imprezy.
 2. Organizator (lub przedstawiciel Organizatora) ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 3. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
 4. Przedmiotem roszczeń nie mogą być znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody.
  Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

UDZIAŁ W IMPREZACH PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 1. Osoby niepełnoletnie biorą udział w imprezie za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). Rodzice (opiekunowie) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu na obozie i w środkach transportu.
 2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w imprezach turystycznych, są bezwzględnie obowiązane dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu wyjazdu poprawnie wypełniony dokument “Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu”, który jest najważniejszą informacją o stanie zdrowia Uczestnika.
 3. Niedostarczenie tego dokumentu może być powodem odmowy przyjęcia Uczestnika na obóz. Przyjęcie na obóz może nastąpić dopiero w momencie dostarczenia prawidłowej karty kwalifikacyjnej. W przypadku nie przyjęcia Uczestnika na obóz z powodu niedostarczenia karty kwalifikacyjnej lub jej dostarczenia z opóźnieniem, Uczestnikowi imprezy ani jego opiekunom prawnym nie należą się żadne odszkodowania, jak również zastępcze terminy wyjazdów.
 4. Niepełnoletni uczestnik imprezy jest obowiązany stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie oraz poleceń kadry, w tym kierownika, wychowawców i instruktorów.
 5. Niepełnoletnich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających. Uczestnik podejrzany o spożywanie alkoholu, narkotyków lub środków odurzających może być poddany badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi.
 6. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący może zostać usunięty z obozu
  i odwieziony do domu na koszt rodziców (opiekunów). W takim wypadku Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni obozu.
 7. Uczestnik pełnoletni na imprezach przeznaczonych z definicji dla osób niepełnoletnich podlega takim samym rygorom, zasadom i przepisom jak uczestnik niepełnoletni.

INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnicy imprezy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku konieczności pokrycia dodatkowych kosztów leczenia lub akcji ratowniczej przekraczających kwotę ubezpieczenia koszty te pokrywa Organizator, chyba że koszty te wynikły z wyłącznej winy Uczestnika.

Uczestnik, zgodnie z “Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz “Ustawą o ochronie danych osobowych”, wyrażą zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej.

W sprawach nieuregulowanych “Warunkami Uczestnictwa” mają zastosowanie przepisy “Kodeksu cywilnego” oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.